Stanovy Pošumavské golfové ligy

stanovy pgl

 

PGL se po pěti letech fungování stala občanským sdružením a existujeme tak oficiálně :)

 

 

Prezident sdružení: Tomáš Petrů

Výkonná rada: Zdeněk Čihák, Josef Majer, Tomáš Petrů, František Šálek, Hana Šmejkalová

Číslo účtu: 2600242408 / 2010

Zápis z ustavující schůze 25. 3. 2012

Stanovy občanského sdružení Pošumavská golfová liga

Článek I
Název a sídlo

 1. Název sdružení je: Pošumavská golfová liga
 2. Sídlo sdružení: Skalní 780/6, 312 00 Plzeň

Článek II
Působnost a charakter sdružení

Charakter sdružení — Občanské sdružení Pošumavská golfová liga je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují členové na základě společného zájmu a má působnost na celém území České republiky.

Článek III
Poslání a cíle sdružení

 1. Propagace golfu jako sportu „bez omezení“, zejména pro:
  * celé rodiny
  * děti
  * seniory
  * ženy
 2. Zlepšování finanční dostupnosti golfu.
 3. Pomoc golfovým začátečníkům.
 4. Podpora aktivního životního stylu.
 5. Posilování vnímání golfu veřejností jako:
  * fair play sportu
  * „sportu gentlemanů“
  * sportu s nejdelší tradicí
 6. Prosazování sportovní i společenské stránky golfu.
 7. Upevňování ducha fair play golfistů.
 8. Osvěta golfistů v pravidlech a etice.
 9. Propojování lidí naplňujících cíle sdružení i mimo sdružení.

Článek IV
Formy činnosti

 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
 2. Hlavní formy dosahování cílů sdružení:
 • poskytování informací uvnitř sdružení i vně, osvětová činnost
 • propagace cílů sdružení formou prezentace v médiích
 • pořádání sportovních turnajů
   • na různých hřištích v ČR i zahraničí
   • cenově dostupných
   • v různých i netradičních formátech
 • pořádání týmových soutěží
 • organizace celoroční ligy se sportovními kategoriemi např. pro ženy, rodiny, začátečníky apod.
 • pořádání společenských akcí na podporu cílů sdružení
 • vzdělávání členů v golfové oblasti (pravidla apod.)
 • komunikace a koordinace činností s dalšími subjekty s podobným zaměřením

Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze nebo výkonná rada.

Článek V
Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 15 let.
 2. Přihlášku ke členství přijímá výkonná rada. Členství vzniká po přijetí za člena, a to dnem, kdy má žadatel zaplacený vstupní poplatek. Pro přijetí člena je třeba souhlas nadpoloviční většiny členů výkonné rady.
 3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 4. Členství zaniká:
  * doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi sdružení
  * rozhodnutím výkonné rady o vyloučení
  * nezaplacením členského příspěvku do jednoho roku od řádného termínu
  * úmrtím člena sdružení
  *zánikem sdružení
 5. Člen má právo zejména:
  * účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
  * účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen (od 18let)
  * podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení
  * předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
  * obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o vyjádření orgánů
 6. Člen má povinnost zejména:
  * dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly sdružení a svou činností aktivně naplňovat tyto cíle
  * svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
  * svým jednáním a vystupováním chránit čest a dobrou pověst sdružení
  * nepoškozovat dobré jméno sdružení
  * platit členské příspěvky ve stanovené výši

Článek VI
Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
  * členská schůze
  * výkonná rada
  * prezident

Článek VII
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.
 2. Členskou schůzi svolává výkonná rada. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň 1/3 členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výkonná rada nejpozději do dvou měsíců, ale ne dříve než za 5 dnů náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Hlasovací právo je rovné – každý člen má jeden hlas v každém hlasování.
 4. Členskou schůzi svolá výkonná rada také, požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 5. Členská schůze zejména:
   • schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
   • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření
   • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období a volí výkonnou radu
   • rozhoduje o opravném prostředku proti rozhodnutí výkonné rady o vyloučení člena ze sdružení

Článek VIII
Výkonná rada

 1. Výkonná rada je standardně pětičlenná, počet členů nesmí být nižší než tři.
 2. Členství ve výkonné radě vzniká volbou na členské schůzi. Volební období jsou 3 roky.
 3. Výkonná rada sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výkonné rady je volně přístupná členům sdružení.
 4. Výkonná rada:
  * na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení
  * připravuje podklady o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období
  * navrhuje případné změny stanov, cílů a forem činnosti sdružení, aj.
  * koordinuje činnost sdružení
  * stanovuje výši členských příspěvků
  * rozhoduje o započetí a ukončení členství
 5. Výkonnou radu svolává prezident minimálně dvakrát ročně.
 6. Výkonná rada je usnášeníschopná, když je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většina všech členů rady.

Článek IX
Prezident sdružení

 1. Prezident sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají prezidentem písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.
 2. Prezident je odpovědný za plnění rozhodnutí výkonné rady a plynulý chod sdružení.
 3. Prezident samostatně zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem a uzavírá dohody a smlouvy o pracovních poměrech pro sdružení a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.
 4. Prezident nebo jím pověřený člen výkonné rady připravuje podklady a program pro jednání výkonné rady a členské schůze, a to i s ohledem na předchozí podněty ze strany členů členské schůze.
 5. Prezidenta volí členská schůze. Funkční období prezidenta je shodné jako členů výkonné rady.
 6. Funkční období prezidenta začíná následující den po konání členské schůze, na které byl zvolen; končí posledním dnem funkčního období.
 7. Prezident je stálým členem výkonné rady. Prezident má při rovnosti hlasů v hlasování výkonné rady hlas rozhodující.

Článek X
Zásady hospodaření

 1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit zejména:
  * členské příspěvky
  * dary
  * dotace
  * granty
  * sbírky

  a budou používány na činnost sdružení.
 2. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (sportovní a společenská činnost, vlastní hospodářská činnost apod.). Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou nebo fyzickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 3. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.
 4. O hospodaření rozhoduje výkonná rada. Rozpočet a zprávu o hospodaření výkonná rada předkládá ke schválení členské schůzi sdružení.

Článek XI
Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:
  * dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí členské schůze
  * rozhodnutím Ministerstva Vnitra
 2. V případě zániku bude o případném způsobu majetkového vypořádání rozhodovat lenská schůze sdružení na návrh výkonné rady.
 3. Prezident sdružení oznámí zánik sdružení Ministerstvu ČR.

Článek XII
Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení může na základě rozhodnutí členské schůze vydat vnitřní organizační, volební a jednací řád sdružení.
 2. První členská schůze musí být svolána do 30 dnů ode dne vzniku sdružení. Svolává ji přípravný výbor.
 3. Přípravný výbor vede sdružení až do jeho první členské schůze.
 4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.

 

V Plzni dne 1. února 2012

Golf milujeme

Jsme parta golfových nadšenců. Už patnáctou sezónu pořádáme nekomerční golfové turnaje nejen v západních Čechách, ale po celé České Republice, v Německu a v Rakousku. Různá hřiště i formáty hry, pravidelné setkávání golfových přátel a celoroční soutěžení o nováčka, skokana nebo rodinu roku. A hlavně o putovní trofej.

Miluješ golf? Pojď si s námi zahrát!

Staň se členem

Aktuality

NÁDHERNÝ FINÁLOVÝ DEN

NÁDHERNÝ FINÁLOVÝ DEN ...

11.10.2020 20:33    |    Více informací

JAMKOVKA 2020 má svého vítěze: Pavel MAŠEK

JAMKOVKA 2020 má svého vítěze: Pavel MAŠEK ...

5.10.2020 17:41    |    Více informací

24.4.2021

VIRTUÁLNÍ STARTOVNÍ TURNAJ 2021

A je to tady! Po několika měsících mhouření očí v přítmí indoorů se rozjíždí 15. sezona PGL.

Najdete nás

Facebook PGL YouTube PGL Twitter PGL

↑ nahoru